New Year Resolution

ปีใหม่อีกแล้วหรือนี่
ทำไมพอตัวเลขของอายุเพิ่มขึ้น ความกระตือรือร้นกลับลดลง .. หรือว่านี่เป็นสัญญาณอันตราย

ตั้งใจว่าจะจดบันทึกเล็กบันทึกน้อยทุกวัน แต่สุดท้ายก็เขียนบ้างไม่เขียนบ้าง

เอาหล่ะ เพิ่งเสียเวลาไป 6 วัน ยังพอแก้ตัวได้ทัน

ไม่อยากสัญญาว่าจะมาทุกวัน
แต่ก็จะพยายามมาเป็นประจำ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s